تعبیر خواب بردار کردن

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب بردار کردن امام صادق علیه السلام می فرمایند: ... با عنوان : تعبیر خواب بردار کردن بخوانید :
خواب بردار کردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

بردار کردن در خواب بر چهار وجه است.

اول: مهتری.

دوم: مال.

سوم: بزرگواری.

چهارم: غیبت مردم کردن.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

روزی مردی نزد من آمد و گفت: به خواب دیدم که مردی را هر دو دست بریدند و دیگری را بر دار کردند. گفتم: اگر این خواب راست می گوئی، امروز امیر شهر را معزول کنند و امیری دیگر به جای او بنشانند. پس همان روز چنان شد و دیگری به جای او بنشست.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند کسی را بر دار کردند و مردم در وی نظاره می کردند، دلیل که بر چندین مردمان مهتر شود. اگر بیند کسی به نظاره او نبود، شرف و بزرگی یابد، لیکن در راه دین مدبر و فاسق است. اگر بیند گوشت کسی را که بردار کرده بودند می خورد، دلیل که مالی از کسی که بر مردم مسلط بود بخورد. اگر بیند او را بردار کرده و خون از وی روان شد، دلیل که عیب مردم کند و گناه بسیار از او به وجود آید.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بردار کردن , تعبیر خواب دار زدن , تعبیر خواب به دار آویختن , تعبیر خواب بدار کشیدن , تعبیر خواب حلق آویز کردن , خواب دیدن بردار کردن , خواب دیدن دار زدن , خواب دیدن به دار آویختن , خواب دیدن بدار کشیدن , خواب دیدن حلق آویز کردن , رویای بردار کردن , رویای دار زدن , رویای به دار آویختن , رویای بدار کشیدن , رویای حلق آویز کردن , تعبیر بردار کردن , تعبیر دار زدن , تعبیر به دار آویختن , تعبیر بدار کشیدن , تعبیر حلق آویز کردن , خواب بردار کردن , خواب دار زدن , خواب به دار آویختن , خواب بدار کشیدن , خواب حلق آویز کردن ,
...
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 8:33