تعبیر خواب سبیل

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : تعبیر خواب فضا بخوانید :
معنی خواب فضا امام صادق علیه السلام می فرمایند:اگر بیند که آسمان به گونه سبز بود، دلیل بود که در آن دیار خیر و صلاح و ایمنی بود. اگر بیند که به گونه سفید بود، دلیل که در آن موضع، رنج و بیماری بود. اگر بیند که آسمان سرخ بود، دلیل بود که در آن دیار جنگ و خون ریختن است. اگر بیند که آسمان سیاه بود، دلیل تعبیر خواب سبیل...ادامه مطلب
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت: 5:17

چکیده : ... با عنوان : معنی خواب بغل بخوانید :
معنی خواب بغل اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح، از وی چیز دین یابد. اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود. اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند. خالد ب تعبیر خواب سبیل...ادامه مطلب
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت: 5:17

چکیده : ... با عنوان : رویای بنزین بخوانید :
معنی خواب بنزین آنلی بیتون می گوید: دیدن بنزین در خواب ، علامت آن است که از منبعی به شما پولی خواهد رسید و دیگران برای تصاحب این پول با شما جدال خواهند کرد . لیلا برایت می گوید: اگر خواب ببینید که بنزین آتش گرفته، بیانگرموقعیت‏هاى بد است. در سر زمین رویاها آمده: خواب بنزین : تشکیلات کاری و معاملات ا تعبیر خواب سبیل...ادامه مطلب
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت: 5:17

چکیده : ... با عنوان : تعبیر خواب مبلغ بخوانید :
معنی خواب مبلغ منوچهر مطیعی تهرانی گوید:پول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. در بیداری داشتن پول زیاد هم موجب رفاه است و هم علتی برای نشان دادن تشخص و بزرگی اما در خواب درست عکس این است و داشتن پول چه اندک و چه بسیار نشان ابتلا و گرفتاری از نوع کثیف آن است. پول خرد و سکه تعبیر خواب سبیل...ادامه مطلب
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت: 5:17

چکیده : ... با عنوان : تفسیر خواب مشغله بخوانید :
معنی خواب مشغله امام صادق علیه السلام می فرمایند:اگر کار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیکو بود. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند پیشه خود را رها کرد و به پیشه از آن بهتر مشغول شد، دلیل که کارش و حالش بهتر شود و در کسب و کار وی نیکی پدید آید. اگر دید که پیشه های گوناگون همی کرد، اگر آن پیشه ه تعبیر خواب سبیل...ادامه مطلب
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت: 5:17

چکیده : ... با عنوان : تعبیر خواب ولادت بخوانید :
معنی خواب ولادت محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که ا تعبیر خواب سبیل...ادامه مطلب
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:12

چکیده : ... با عنوان : تعبیر خواب عزرائیل بخوانید :
معنی خواب عزرائیل محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر کسی ملک الموت را به خواب بیند چنانکه در آسمان او را بیند و خودش را در زمین دلیل که هر کاری دارد از آن معزول گردد واگر عزرائیل را در زمین نزدیک خویش بیند دلیل بر اینکه اجلش نزدیک است اگر ملک الموت را شادمان بیند دلیل که شهید گردد اگر بیند که با عزرائیل تعبیر خواب سبیل...ادامه مطلب
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:12

چکیده : ... با عنوان : شرح خواب استخوان ماهی بخوانید :
معنی خواب استخوان ماهی لیلا برایت می گوید:اگر خواب ببینید که تیغ ماهی را خورده‏اید، نشانه‏ى آن است که هیچ میلى براى انجام مسؤولیتى که بر عهده‏ى شما گذاشته‏اند ندارید. برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای دانلود لینک ساز وب روی تعبیر خواب سبیل...ادامه مطلب
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:12

چکیده : ... با عنوان : شرح خواب تیله بخوانید :
معنی خواب تیله در سر زمین رویاها آمده:خواب تیله : تنهائی و اضطراب یک زن خواب تیله ببیند : یک کار ناخوشایند و دشوار در انتظار اوست . یک مرد خواب تیله ببیند : گرفتار مشاجرات متعدد خواهد شد . برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای تعبیر خواب سبیل...ادامه مطلب
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:12

چکیده : ... با عنوان : تعبیر خواب فرصاد بخوانید :
معنی خواب فرصاد امام صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن توت در خواب بر سه وجه است. اول: مال دنیا، دوم: منفعت از کسب خویش، سوم: دعوا و نزاع از برای زن. محمد ابن سیرین بصری گوید: توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند، نیکوتر است. اگر تعبیر خواب سبیل...ادامه مطلب
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 12:56