رنک الکسا شما بروز شد : 0 تعبیر خواب سبیل

تعبیر خواب سبیل

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
معنی خواب ولادت محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند او را دختری آید، دلیل سلامتی بود و از اهل خود شاد شد. اگر بیند او را پسری آمد، دلیل است او دختری آید. اگر بیند دختری آورد، دلیل است پسر آورد. اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: اگر بیند که طفلی را جائی افکنده بودند و او بازیافت، دلیل که ا
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:12
برچسب‌ها :
معنی خواب عزرائیل محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر کسی ملک الموت را به خواب بیند چنانکه در آسمان او را بیند و خودش را در زمین دلیل که هر کاری دارد از آن معزول گردد واگر عزرائیل را در زمین نزدیک خویش بیند دلیل بر اینکه اجلش نزدیک است اگر ملک الموت را شادمان بیند دلیل که شهید گردد اگر بیند که با عزرائیل
نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:12
برچسب‌ها :
معنی خواب استخوان ماهی لیلا برایت می گوید:اگر خواب ببینید که تیغ ماهی را خورده‏اید، نشانه‏ى آن است که هیچ میلى براى انجام مسؤولیتى که بر عهده‏ى شما گذاشته‏اند ندارید. برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای دانلود لینک ساز وب روی
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:12
برچسب‌ها :
معنی خواب تیله در سر زمین رویاها آمده:خواب تیله : تنهائی و اضطراب یک زن خواب تیله ببیند : یک کار ناخوشایند و دشوار در انتظار اوست . یک مرد خواب تیله ببیند : گرفتار مشاجرات متعدد خواهد شد . برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک دار شده است برای
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : يکشنبه 21 خرداد 1396 ساعت: 13:12
برچسب‌ها :
معنی خواب فرصاد امام صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن توت در خواب بر سه وجه است. اول: مال دنیا، دوم: منفعت از کسب خویش، سوم: دعوا و نزاع از برای زن. محمد ابن سیرین بصری گوید: توت شیرین به هنگام خود خوردن، دلیل که به قدر آن از کسب خویش روزی یابد. اگر این خواب به هنگام رسیدن توت بیند، نیکوتر است. اگر
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 12:56
برچسب‌ها :
معنی خواب چین پیل لوک اویتنهاو می گوید :توت فرنگی : شما به ییلاق یا یک محیط روستایی دعوت خواهید شد خوردن : لحظه های شیرین توت فرنگی وحشی : ازدواج موفق خوردن آن : خبر آنلی بیتون می گوید: 1ـ دیدن توت فرنگی در خواب ، نشانه آن است که صاحب چیزی خواهید شد که مدتهای مدید خواهانش بودید. 2ـ خوردن توت فرنگی د
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 12:56
برچسب‌ها :
معنی خواب تنباکو منوچهر مطیعی تهرانی گوید:توتون همان چیزها و کارهایی است که خود بیننده خواب و دیگران را می آزارد و دیدگان را تاریک و احیانا اشک آلود و کام را تلخ می کند. چنانچه دیدید خودتان توتون دارید غمی برای شما میرسد که عمیق و ریشه دار و مداوم نیست اما قادر است مدتی شما را متاثر و تلخ کام نگه دا
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : دوشنبه 15 خرداد 1396 ساعت: 12:56
برچسب‌ها :
معنی خواب تابع آنلی بیتون می گوید:1ـ دیدن تمبرپستی در خواب ، علامت انظباط کاری و گرفتن پاداش است . 2ـ استفاده از تمبرهای باطله در خواب ، علامت بدنام شدن است . 3ـ گرفتن تمبر از کسی در خواب ، نشانة آن است که به سرعت امتیازاتی در زندگی به دست خواهید آورد . 4ـ دیدن تمبرهای پاره در خواب ، نشانة وجود مانع
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 13 خرداد 1396 ساعت: 4:06
برچسب‌ها :
خواب تشک لوک اویتنهاو می گوید :تشک : شما خانه خودتان را بنا خواهید نمود آنلی بیتون می گوید: 1ـ دیدن تشک در خواب ، علامت آن است که بزودی وظایف جدیدی به دوش خواهید گرفت . 2ـ دیدن کارگاه تشک دوزی در خواب ، علامت آن است که با شرکای صرفه جویی همکار خواهید شد . و به زودی ثروتی گرد خواهید آورد . لیلا برایت
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 15:07
برچسب‌ها :
خواب تشکچه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تشکچه در خواب ، علامت آن است که ثروت و قدرت خود را به فرد دیگر واگذار می کنید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که باید سعی کند استقلال روحی خود را به دست آورد .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 15:07
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد