تعبیر خواب سبیل

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
خواب تشک لوک اویتنهاو می گوید :تشک : شما خانه خودتان را بنا خواهید نمود آنلی بیتون می گوید: 1ـ دیدن تشک در خواب ، علامت آن است که بزودی وظایف جدیدی به دوش خواهید گرفت . 2ـ دیدن کارگاه تشک دوزی در خواب ، علامت آن است که با شرکای صرفه جویی همکار خواهید شد . و به زودی ثروتی گرد خواهید آورد . لیلا برایت
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 15:07
برچسب‌ها :
خواب تشکچه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن تشکچه در خواب ، علامت آن است که ثروت و قدرت خود را به فرد دیگر واگذار می کنید . اگر زنی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که باید سعی کند استقلال روحی خود را به دست آورد .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 15:07
برچسب‌ها :
خواب آب منوچهر مطیعی تهرانی گوید:دیدن آب در خواب خوب است و نشان روشنایی و صفاست لوک اویتنهاو می گوید : آب : نگرانی و غم آب در نظر اویتنهاو همانند ضمیر ناخودآگاه بیننده خواب است . آب نشانگر بسیاری از تصاویر ، از اسطوره ها و رویاهاست لیلا برایت می گوید: دیدن آب در خواب، نشانه‏ى کیفیت و چگونگى حالات در
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 15:07
برچسب‌ها :
خواب جنازه امام صادق علیه السلام می فرمایند: جنازه در خواب دیدن بر سه وجه است 1 . بزرگی. 2 . ولایت وحکومت. 3 . عز وجاه و رفعت. محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر بیند جنازه کسی را می برند دلیل است خداوندش را بر چندین مردمان که از پس جنازه بودند فرمانروا شود ولکن برایشان ظلم کند واگر بیند بمرد واو را بر ج
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 15:07
برچسب‌ها :
خواب تصنیف

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب تصنیفى بشنوید، به معناى وقوع پیشامدهاى ناگوار است.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 15:07
برچسب‌ها :
خواب تصویر آنلی بیتون می گوید: نگاه کردن به تصاویر در خواب، بیانگر آن است که در دام انسان‏هاى حیله‏گر مى‏افتید. نگاه کردن به تصاویر نقاشى شده در خواب، بیانگر پیشرفت در امور کارى است. اگر خواب بینید که تصاویرى را خریدارى مى‏کنید، بیانگر انجام کارهاى بیهوده است. در (سر زمین رویاها) آمده: خواب یک تصویر
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 15:07
برچسب‌ها :
خواب تظاهرات

لیلا برایت می گوید:

دیدن تظاهرات در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که وضعیت نامساعدى در پیش رو دارید. اگر خودتان در تظاهرات حضور داشته باشید، به معناى آن است که در زندگی تغییر و تحولات خوشایندى پیش رو دارید.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب لینک گذاری شده است

نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 15:07
برچسب‌ها :
معنی خواب مشغولیت در (سر زمین رویاها) آمده: خواب یک محل تفریح : از وقت خود بهتر استفاده کنید . شما تفریح می کنید : ناکامی به اتفاق اعضاء فامیل تفریح می کنید : مشاجرات سخت به اتفاق دوستان تفریح می کنید : ضررمالی به اتفاق نامزد یا دوستتان تفریح می کنید :امید بزرگی به شما روی می آورد . دیگران تفریح می
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 15:07
برچسب‌ها :
معنی خواب طایفه لوک اویتنهاو می گوید : خانواده : ثروت ، شما دست به کار تازه ای خواهید زد خانواده خود را دیدن : بزودی اتفاق خانوادگی مهمی خواهد افتاد خانوده مقدسین : شما به آرامش درونی خواهید رسید در (سر زمین رویاها) آمده: خواب اعضاء خانواده خودتان : مراقب باشید که به کجا پا می گذارید . شما خانوادة ب
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 15:07
برچسب‌ها :
معنی خواب عق امام صادق علیه السلام می فرمایند:دیدن قی کردن در خواب بر شش و جه است. اول: توبه کردن. دوم: پشیمانی. سوم: مضرت (آسیب وزیان)، چهارم: فرج ونجات از غم. پنجم: امانت باز دادن. ششم: گشایش کارهای بسته. اگر بیند قی کرد و همچنان خورد، دلیل که چیزی به کسی بخشیده باشد و بازستاند. دانیال نبی علیه ال
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 7 خرداد 1396 ساعت: 15:07
برچسب‌ها :
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعد