تعبیر خواب تاوه

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب تاوه محمد ابن سیرین بصری گوید: درخواب دیدن،... با عنوان : تعبیر خواب تاوه بخوانید :
خواب تاوه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

درخواب دیدن، خدمتکار خانه بود، که آن چه بر کدخدای خانه بود جمله بر عیال خود و دیگران نفقه کند.

اگر بیند تاوه نو داشت یا کسی بدو داد، دلیل که خدمتکاری مصلح او حاصل شود، یا از وی جدا شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند از تاوه چیزی می خورد، دلیل که از خدمتکار خیر و منفعت بدو رسد به قدر خوردنی.

اگر بیند آن خوردنی ترش و ناخوش است، دلیل که غمگین شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تاوه , تعبیر خواب تابه , تعبیر خواب طابق , تعبیر خواب طاجن , خواب دیدن تاوه , خواب دیدن تابه , خواب دیدن طابق , خواب دیدن طاجن , رویای تاوه , رویای تابه , رویای طابق , رویای طاجن , تعبیر تاوه , تعبیر تابه , تعبیر طابق , تعبیر طاجن , خواب تاوه , خواب تابه , خواب طابق , خواب طاجن ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : دوشنبه 4 ارديبهشت 1396 ساعت: 14:31