تعبیر خواب پستان

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب پستان امام صادق علیه السلام می فرمایند: دید... با عنوان : تعبیر خواب پستان بخوانید :
خواب پستان

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن پستان در خواب بر پنج وجه است.

اول: فرزندان.

دوم: دختران.

سوم: خادمان.

چهارم: دوستان.

پنجم : برادران.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر مردی بیند که پستان مردی می مکد، دلیل که بیمار شود. اگر زنش آبستن بود، پسر آورد. اگر زن بیند که از پستان میخورد، دلیل که کار دنیا بر وی بسته شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

جابر مغربی می گوید:

پستان مرد در خواب، زن او است و پستان زن، دختر وی. اگر زنی بیند پستان او بریده است، دلیل که دختری بمیرد. اگر مردی بیند که بریده است، زنش بمیرد. اگر زنی بیند در زیر پستان، پستانی دیگر برآمد، دلیل که دختر آورد. اگر بیند هر دو پستان او بزرگ شده بود، دلیل که احوال فرزندانش نیکو است، یا دختر را به شوهر دهد. اگر بیند از هر دو پستان خود شیر می خورد، دلیل است که او را غم و ملامت رسد. اگر بیند از پستان وی شیر به شکم او می شد، دلیل او رازیانی رسد. اگر بیند که یک پستان بسوخت، دلیل که دخترش را شغلی افتد از پادشاهی. اگر بیندبر مالش زیادت شود، لیکن با مردمان ملامت است.اگر زنی بیند که او را پستان آویخته بودند، دلیل که از حرام پسری آورد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن پستان در خواب، به زن یا دختر بیننده ی خواب  تعبیر میشود. اگر کسی زنی را در خواب دید که پستانهایش آویزان شده است، [آن زن] دچار زنا میشود. بزرگی پستان در خواب برای زن نشانهی گناه است. وجود شیر در پستان بر افزایش پول یا فرزند پسر دلالت دارد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

مولف می گوید:

دیدن پستان زن به معنی دیدن فرزند دختر اوست وهر آسیبی به نوک پستان مربوط به شکم دختر اوست

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران پستان را در خواب دختر تعبیر کرده اند و شیری که از پستان می تراود نوشته اند که نعمت است که باز به همان دختر باز می گرددو مربوط می شود. خون به جای شیر از پستان، مالی است حرام و پولی است غیر مشروع که از طریق غیر مجاز تحصیل می گردد و برخی از معبران نوشته اند مال یا غنیمتی است که با رنج و ستیز به دست می آید اگر زنی در خواب ببیند به جای شیر از پستانش خون می تراود از طرف دخترش به او رنج و ملال می رسد. اگر مردی ببیند که پستانش شیر آورده چنان چه مجرد باشد عاشق می شود و ازدواج می کند و اگر متاهل باشد به نعمت و ثروت می رسد. برای زن و دختر جوان دیدن این خواب کاملاطبیعی است و نشانه سلامت و عمر طولانی است. برخی از معبران نوشته اند پستان مرد در خواب همسر او است و پستان زن دختر او و پستان دختر سلامت و عشق و احساس او. اگر زنی ببیند که پستان او را بریده اند جان و سلامت دخترش در خطر است و خواب از یک حادثه نامیمون خبر می دهد و اگر دختری ببیند که پستان او را بریده اند در عشق شکست می خورد و در مراحل احساسی که در پیش دارد کامیاب نمی شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

دیدن پستان حیوانات شیرده در خواب، بیانگر آن است که شما دچار ضرر و زیان مالى مى‏شوید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

 


درخواب دختر است و آن چه در پستان بیند، از زیادت و نقصان و صلاح و فساد آن،جمله بر دختران کند. اگر بیند از پستانش شیر روان شد، دلیل که بر دخترش نعمت و روزی فراخ شود و مال حلال یابد. اگر بیند بدل شیر از پستانش خون روان شده بود، دلی که مال حرام یابد. اگر بیند که پستان او بیش از اندازه فرود آویخته بود، دلیل که دختری یابد. اگر مردی بیند در پستان او شیر جمع شده بود، اگر زن ندارد، زن خواهد و فرزندش آید. اگر زن دارد غنی شود. اگر این خواب را عجوزه بیند، دلیل است بر درویشی وی. اگر زن جوان این خواب را بیند، دلیل که عمرش دراز است. اگر دختری بیند، دلیل که در خوردی بمیرد

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Imam Sadiq says:
Breast seeing asleep on five whatsoever.
The first offspring.
The second girl.
The third servant.
Fourth friends.
Five brothers.
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
If a man sees a breast man that sucks, because the patients. If she was pregnant, his son. If a woman sees that the breast eats, because his thing in the world to be closed.
Jaber al-Maghribi says:
Male Breast asleep, his wife and female breast, his daughter. If a woman sees her breast is cut, because the girl dies. If a man sees is cut, his wife dies. If a woman sees in the breast, the other breast outcome, because the girl. If he sees both breasts had grown, because of the good condition of her children, or her husband's. If you see both your breast milk, eats, because he looks sad and blame. If he finds breast milk in her womb was, because he seems Raziani. If he finds a burned breast, her job because of the fall of the kingdom. If Byndbr excess rub is, however, blame the people. If a woman sees that her breast was hung, because the boy was unlawful.
Khalid bin Ali bin Mohd Alnbry says:
Breast see in a dream, the dreamer woman or girl is interpreted. If a woman dreamed that hanging breasts, [the woman] who is adultery. Breast enlargement in sleep for women is a sign of sin. There breast milk refers to increasing the money or son.
The author says:
Means any harm to his daughter describe the female breast to the nipple on the belly of his daughter
Motiee Manouchehr Tehrani says:
the blood of breast pain and boredom is Travd on behalf of her daughter. If a man sees that brought of breast milk if it is abstract, falls in love and get married, and if he is married and wealth is a blessing. Kamlatbyy for women and young girls see this dream is a sign of health and long life. Some have written verifiers man sleeping in his wife's breast and her daughter female breast health and breast girl and love and feelings. be.
Nly Beeton says:
Breast lactating animals see in a dream, indicates that you may be experiencing financial losses.
Sleeping girl, and what she sees in the breast, the excess and deficiency and interest and corruption, including the girls. If he sees ran out of breast milk, because of his blessings and be merry day and yours is lawful. If she sees blood of breast milk flow into the heart to be unlawful. If he sees breasts were hanging down too much, because it is a girl. If a man sees in her breast milk was collected, if not women, woman and child will be. If a woman is not rich. If this dream hag sees proof of his mendacity. If a young woman sees this dream, because life is long. If a girl sees, because they suck die..

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پستان , تعبیر خواب ممه , تعبیر خواب ثدی , تعبیر خواب ضرع , تعبیر خواب کعب , تعبیر خواب ضره , تعبیر خواب لابنه , تعبیر خواب عدانه , تعبیر خواب شاسیناک , تعبیر خواب سینه , تعبیر خواب صدر , خواب دیدن پستان , خواب دیدن ممه , خواب دیدن ثدی , خواب دیدن ضرع , خواب دیدن کعب , خواب دیدن ضره , خواب دیدن لابنه , خواب دیدن عدانه , خواب دیدن شاسیناک , خواب دیدن سینه , خواب دیدن صدر , رویای پستان , رویای ممه , رویای ثدی , رویای ضرع , رویای کعب , رویای ضره , رویای لابنه , رویای عدانه , رویای شاسیناک , رویای سینه , رویای صدر , تعبیر پستان , تعبیر ممه , تعبیر ثدی , تعبیر ضرع , تعبیر کعب , تعبیر ضره , تعبیر لابنه , تعبیر عدانه , تعبیر شاسیناک , تعبیر سینه , تعبیر صدر , خواب پستان , خواب ممه , خواب ثدی , خواب ضرع , خواب کعب , خواب ضره , خواب لابنه , خواب عدانه , خواب شاسیناک , خواب سینه , خواب صدر ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : يکشنبه 29 اسفند 1395 ساعت: 20:03