تعبیر خواب جامه برد یمنی

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب جامه برد یمنی محمد ابن سیرین بصری گوید: بهت... با عنوان : تعبیر خواب جامه برد یمنی بخوانید :
خواب جامه برد یمنی

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بهترین جامه ها بُرد است. اگر به خواب دید که برد از پنبه است و به گونه سبز و سفیداست یا جامه نو از برد پوشیده بود، دلیل که فراخی نعمت یابد و به قدر آن که جامه نیک است آن را خیر و منفعت رسد و اگر بیند جامه تنگ داشت و به گونه سیاه و کبود بود، تاویلش به خلاف این است.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

برد فروش مردی است که دین را به دنیا اختیار کرده باشد، خاصه چون برد از پنبه بود. اگر بیند در وی ابریشم است، دلیل که هم طالب دین است و هم طالب دنیا.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب جامه برد یمنی , تعبیر خواب برد یمانی , تعبیر خواب ابرد , تعبیر خواب برود , تعبیر خواب ابراد , تعبیر خواب اردویل , تعبیر خواب نوعی از جامه , خواب دیدن جامه برد یمنی , خواب دیدن برد یمانی , خواب دیدن ابرد , خواب دیدن برود , خواب دیدن ابراد , خواب دیدن اردویل , خواب دیدن نوعی از جامه , رویای جامه برد یمنی , رویای برد یمانی , رویای ابرد , رویای برود , رویای ابراد , رویای اردویل , رویای نوعی از جامه , تعبیر جامه برد یمنی , تعبیر برد یمانی , تعبیر ابرد , تعبیر برود , تعبیر ابراد , تعبیر اردویل , تعبیر نوعی از جامه , خواب جامه برد یمنی , خواب برد یمانی , خواب ابرد , خواب برود , خواب ابراد , خواب اردویل , خواب نوعی از جامه ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 8:33