تفسیر خواب مشغله

ساخت وبلاگ
چکیده : معنی خواب مشغله امام صادق علیه السلام می فرمایند:اگر کار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیکو بود... با عنوان : تفسیر خواب مشغله بخوانید :
معنی خواب مشغله

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیکو بود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند پیشه خود را رها کرد و به پیشه از آن بهتر مشغول شد، دلیل که کارش و حالش بهتر شود و در کسب و کار وی نیکی پدید آید. اگر دید که پیشه های گوناگون همی کرد، اگر آن پیشه ها نیکو است، دلیل بر خیر و نیکوئی کار کند. اگر بد است، دلیل بر شر و بدی است. اگر دید بعضی از پیشه ها بد است و بعضی نیک، هر کدام قوی تر است حکم بدان کنند.

اگر بیند کار دنیا می کرد، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود.

اگر بیند کار آخرت کرد، دلیل که کار آخرتش راست بود.

اگر بیند کار دنیای او راست شده بود. دلیل که اجلش نزدیک است.

اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود.

در سر زمین رویاها آمده:

شما سرکار هستید : موفقیت در انتظار شماست .

خدمتکار شما در حال کارکردن است : جاه طلبیهای شما به نتیجه می رسند .

اعضاء فامیل کار می کنند : منفعت مالی

بچه ها کار می کنند : خوشبختی دیگران کارمیکنند: درتمام طول عمر از یک موفقیت برخوردار خواهید بود .

شما بواسطه کار زیاد از رمق افتاده اید : ناراحتی بسیار شما را عذاب می دهد .

باعث از رمق افتادن همکارتان می شوید : کاری با وزرات دادگستری خواهید داشت .

بچه ها را با تحمیل کار زیاد از رمق می اندازید : یک تغییر مهم در وضعیت فعلی شما رخ خواهد داد.

از حیوانات زیادی کار می کشید : دردسر شما را احاطه می کند .

در سر زمین رویاها آمده:

شما یک شغل دارید : یک دورهخوب شروع میشود .

شما هیچ شغلی ندارید : شما سبک مغز هستید .

شغلتان را دوست دارید : شادی و عمر طولانی

از شغل خود متنفرید : شانس در همه امور با شما خواهد بود .

درآمد شما بسیار خوب است : مشاجره در خانواده

درآمد شما کم است : از دوستان حسود بپرهیزید .

شما توانائی پیدا کردن یک شغل را ندارید : ناکامی در عشق

برای دیگران شغل پیدا می کنید : ناکامی در کار

برای دانلود تعبیر خواب جامع روی این متن کلیک کنید

آدرس تلگرامی زیر جهت انجام تعبیر خواب به صورت آنلاین ارائه می شود

tabirjame@

کار,پیشه,حرفه,شغل,کسب,مشغله ,

تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : چهارشنبه 4 مرداد 1396 ساعت: 5:17