تعبیر خواب ترک کردن

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب ترک کردن آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینید ، کسی شما را ترک می کند ، نشانة آ... با عنوان : تعبیر خواب ترک کردن بخوانید :
خواب ترک کردن

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید ، کسی شما را ترک می کند ، نشانة آن است که در نقشه هایی که برای موفقیت در آینده کشیده اید با مشکل مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید شما دیگران را ترک می کنید ، نشانة آن است که در زندگی خود با شرایط سختی روبرو خواهید شد و راه چندانی برای غلبه بر این سختیها وجود ندارد .

3ـ اگر خواب ببینید خانة خود را ترک می کنید ، نشانة آن است که در کسب ثروت موفقیتی به دست نخواهید آورد .

4ـ اگر خواب ببینید معشوق خود را ترک می کنید ، نشانة آن است که در جبران اشتباهات خود موفق نخواهید شد و دوستان از شما رو برمی گردانند .

5ـ اگر خواب ببینید دوستِ مورد علاقه ای ، شما را ترک می گوید ، نشانة آن است که به شما ارث کلانی خواهد رسید .

6ـ اگر خواب ببینید از مذهب رو برمی گردانید ، نشانة آن است که با حمله به افراد برجسته موقعیت و مقام خود را از دست می دهید .

7ـ اگر خواب ببینید فرزندان خود را رها می کنید ، نشانة آن است که در محیطی پر از تشنج و سوء ظن گرفتار خواهید شد . اگر چنین خوابی تحت تأثیر ذهن هشیار به وقوع بپیوندد ، معنای دیگری به دنبال خواهد داشت .

8ـ اگر خواب ببینید ، دوست شما یا خودتان کشتی را ترک کرده اید ، نشانة آن است که احتمال می رود در شغل خود دچار شکست و ناکامی می شوید . اما اگر از کشتی به ساحل فرار کنید ، نشانة آن است که منافع شما در امان خواهد بود .

در (سر زمین رویاها) آمده:

کسی شما را ترک می کند : هوسها و هیجانات خود را کنترل کنید .

شما کسی را ترک می کنید : غمگین خواهید شد .

شما را بدون دلیل ترک کرده اند : خبر مرگ یک دوست را می شنوید .

خانه تان را ترک می کنید : بی احترامی و شرمساری

فرزندانتان را ترک کرده اید : 1- پول از دست میدهید 2- تحت تعقیب قرار می گیرید .

دیگران فرزندانشان را ترک می کنند : کارها و معاملات عالی می توانند شروع بشوند .

یک زن شما را ترک کرده : موفقیت بزرگ

یک مرد متاهل خواب ببیند که زنش او را ترک میکند : زندگی زناشوئی او با خوشبختی توام خواهد بود .

یک زن مجرد یک مرد بیوه را ترک کند : منفعت مالی

یک زن یک مرد را ترک کند : سبک مغزی

دیگران ترک شده اند : اقدام به کارهای بی دلیل و بیهوده خواهید کرد .

یک مرد مجرد خواب ببیند که ترک شده : او شانس بسیاری در روابط با زنها خواهد داشت .

یک زن شوهردار معشوق پنهانی خود را ترک میکند : درعشق به موانع و مشکلات و موانع فراوانی بر میخورید .

یک زن مجرد معشوق خود را ترک می کند : ناراحتی و ناکامی .

یک زن شوهردار شوهرش را ترک می کند : دوستانش را از دست می دهید .

مادرتان را ترک می کنید : بیماری

پدرتان را ترک می کنید : اشیاء قیمتی گمشده را پیدا می کنید .

دوستانتان را ترک می کنید : شکست درکار انتظار شما را می کشد .

عشقتان را ترک می کنید : مرتکب حماقت می شوید

مذهبتان را ترک می کنید : بدبختی

کارهایتان را ترک می کنید : مشاجره

آشنا های با نفوذتان را ترک می کنید : از زندگی لذت بسیار خواهید برد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : سه شنبه 26 ارديبهشت 1396 ساعت: 18:37