تعبیر خواب ترشیها

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب ترشیها محمد ابن سیرین بصری گوید: ترشی ها خوردن در خواب، اندیشه و غم است. خاصه... با عنوان : تعبیر خواب ترشیها بخوانید :
خواب ترشیها

محمد ابن سیرین بصری گوید:

ترشی ها خوردن در خواب، اندیشه و غم است. خاصه میوه های ترش.

اگر بیند کسی چیزی ترش به وی داد، که از او به وی رنج و غم و اندوه رسد،

اگر بیند او چیزی ترش به کسی داد، دلیل که به سبب او به کسی غم و اندوه رسد، فی الجمله درخوردنی ترش هیچ خیر نباشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن ترشی ها در خواب خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشی در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است و این غم و رنج خانگی است. ترشی در خواب غمی است که هم ممکن است کهنه و ریشه دار باشد و هم کهنه می شود و باقی می ماند بی آن که بتوانیم در رفع آن بکوشیم ترشی سیر بدنامی و رسوایی است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن ترشى در خواب، بیانگر آن است که سرانجام سختى‏ها را پشت سر خواهید گذاشت. خوردن ترشى در خواب، بیانگر انجام کارهاى مشکل است.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 23 ارديبهشت 1396 ساعت: 17:29