تعبیر خواب قرض

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب قرض خالد بن علی بن محد العنبری گوید: قرض گرفتن در خواب، نشانه نیاز به آن پول ... با عنوان : تعبیر خواب قرض بخوانید :
خواب قرض

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

قرض گرفتن در خواب، نشانه نیاز به آن پول و قرض دادن، نشانه خیر و صدقه است. اگر کسی در خواب بببیند که چیز بسیار گرانبهایی را به عنوان قرض به دیگران داد، نشانه ی معامله ی خوب او با خداوند است. همچنین قرض دادن، نشانه ایثار و بخشش به مردم است، در حالی که خود به آن نیاز دارد. اگر کسی در خواب ببیند که در راه خدا به دیگران قرض میدهد و آن را طلب نمیکند، پول و مالی بسیار برای جهاد در راه خدا صرف میکند و هر کس در خواب ببیند آنکه به او قرض داده از دنیا رفته است، ناراحتی و غم و غصهاش برطرف میشود. اگر کسی در خواب ببیند که حقی یا قرضی را ادا مینماید، صله رحم میکند و به دیدار خویشان میرود، یا به فقیری طعام میدهد یا کاری که قبلاً برایش سخت بود، آسان میشود.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید به کسی پول قرض می دهید ، نشانة آن است که در پرداخت بدهی خود با مشکل مواجه خواهید شد .

2ـ اگر خواب ببینید اشیاء یا اجناسی به دیگران قرض می دهید ، علامت آن است که در اثر بخشش به تهیدستی دچار خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید که از قرض دادن امتناع می کنید ، علامت آن است که نسبت به منافع خود آگاهانه برخورد می کنید و به دوستان خود احترام می گذارید .

4ـ اگر خواب ببینید دیگران به شما پول یا جنسی قرض می دهند ، نشانة آن است که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در زندگی سعادتمند خواهید شد .

5ـ اگر خواب ببینید به کسی مقروض هستید ، علامت آن است که برای امرار معاش تلاش بسیار می کنید .

در (سر زمین رویاها) آمده:

شما پول قرض می دهید : فوراً احتیاج به پول پیدا میکنید .

دیگران به شما پول قرض می دهند : ناکامی در کار

اشیائی را به عنوان قرض می دهید : یکنفر به فکر نابودی شماست .

لباس قرض می دهید : دردسر در آینده گریبانگیر شما می شود .

وسائل منزل قرض می دهید : بطرف ناکامی کشانده می شوید .

قرضهایتان را پرداخت می کنید : یک رویداد مهم و سودمند

شما خیال پس دادن قرضتان را ندارید : دردسر و گرفتاری پشت سرهم

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : شنبه 23 ارديبهشت 1396 ساعت: 17:29