تعبیر خواب سرکه

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب سرکه محمد ابن سیرین بصری گوید: سرکه درخواب، مال حلالِ با برکت بود و خوردن او به ت... با عنوان : تعبیر خواب سرکه بخوانید :
خواب سرکه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

سرکه درخواب، مال حلالِ با برکت بود و خوردن او به تاویل نیک است. بعضی از معبران گویند: سرکه ترس درخواب غم و اندوه است و سرکه فروش در خواب مردی است که خصومت طلبد و بعضی گویند: سرکه فروش غم و اندوه است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن سرکه در خواب، بر خیر و برکت، دارایی، کسب حلال و عمر طولانی دلالت دارد و برای کسی که درخواب آن را با نان بخورد بر کم شدن رفاه و خوشگذرانی دلالت دارد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سرکه مالی است حلال و پولی است مشروع ولی غم انگیز مانند میراث. خانم اینانوس یونانی در مورد سرکه مطلب جالبی می گفت که شنونده را به تفکر وا می داشت. او می گفت ( هیچ چیزمسخره تر از این نیست که ما از همسایه خویش سرکه می گیریم و می گوئیم به به چه سرکه خوبی است. همسایه، زحمت کشیده، پول داده، کشمش خریده آن را شسته، خشک کرده و بعد سرکه انداخته و مدت ها نیز منتظر مانده تا سرکه رسیده است. بعد از رسیدن سرکه را صاف کرده و در کپ ها و شیشه ها ذخیره نموده برای آینده خودش. پس از گذشت یکی دو سال همین که ما مطلع شویم او سرکه چند ساله داردفقط به خاطر این که سرکه اش خوب است به سراغش می رویم و حتی ظرف هم نمی بریم و از او سرکه می خواهیم و اگر خیلی با انصاف باشیم می خوریم و می گوئیم به به. چه سرکه خوبی) در خواب های ما مالی که متعلق به دیگری باشد و بدون زحمت و تلاش به دست ما برسد به صورت سرکه ظاهر می شود و بهترین و مشخص ترین نوع آن میراث است که به ظاهر از دریافت آن متاثر و اندوهگین می شویم ولی در واقع مالی مفت و بدون زحمت به چنگ ما افتاده است. ابن سیرین نوشته سرکه مال حلال و با خیر و برکت است که خوردن آن نیک باشد. اگر در خواب ببینید که سرکه دارید خوب است و همین تعبیری را که نوشتم دارد اما اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن شما را آزرد و احساس چندش و دهان گزیدگی کردیدخوب نیست. معبران اصولا مزه ترش را در خواب خوب نمی دانند و غم و رنج تعبیر می کنند. اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن را حس کردید خواب شما می گوید مالی حلال به دست می آورید ولی همین مال شما را غمگین و حزین می کند. سرکه خوب باید ترش باشد اما در رویاهای ما اگر سرکه شیرین باشدنیکو تر است. انداختن سرکه بنیاد خیر است و هدیه دادن آن نیکی است و خیرات و مبرات.

آنلی بیتون می گوید:

1ـ خوردن سرکه در خواب ، علامت آن است که از تن دادن به کاری که شما را مضطرف و نگران می سازد ، اجتناب خواهید کرد .

2ـ ریختن سرکه روی سبزیجات ، نشانة شدت گرفتن امور اضطراب آور در زندگی است .

3ـ دیدن سرکه در خواب ، علامت آن است که خواسته ها و آرزوها غیرقابل تحقق هستند .

در ( سر زمین رویاها) آمده:

خواب سرکه :نتیجه کارهایتان را بعدها خواهید دید .

سرکه می خورید : نفاق در خانواده

سرکه فاسد شده : یک بیماری

سرکه تازه : مراقب سلامتی خود باشید .

سرکه را زمین می ریزید : یک دوست را از دست میدهید .

سرکة سفید : تباهی نزدیک می شود .

سرکةقرمز : دیگران به شما بی احترامی خواهند کرد

با آب انگورسرکه درست می کنید : بر طبق موازین قانونی بر ضد یکنفر مبارزه خواهید کرد .

با سرکه آشپزی می کنید : یک مصیبت در کارها

خوراکیهائی که مخلوط با سرکه هستند می خورید : ناراحتی و بی پولی در انتظار شماست .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : پنجشنبه 21 ارديبهشت 1396 ساعت: 19:23