تعبیر خواب ترازو

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب ترازو محمد ابن سیرین بصری گوید: ترازو در خواب قاضی است. اگر بیند ترازوی نو داشت... با عنوان : تعبیر خواب ترازو بخوانید :
خواب ترازو

محمد ابن سیرین بصری گوید:

ترازو در خواب قاضی است. اگر بیند ترازوی نو داشت یا کسی بدو داد، دلیل که در آن موضع قاضی و فقیهی پاک دین بود و کفه ترازو، سمع قاضی است و دِرَم ها که در آن بود، خصومت است، که نزد قاضی کند و سنگهای ترازو، عدل و داد است که در میان خصمان کند، به وقت حکومت. اگر بیند که ترازو ایستاده است، چنانکه هیچ جهت میل نداشت، دلیل که قاضی عدل کند. اگر بیند ترازو راست نبود، دلیل که قاضی راست و منصف نبود و در حکومت میل می کند.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر دید عمودِ ترازو بشکست، دلیل که قاضی آن دیار بمیرد. اگر بیند ترازو زیاده و نقصان است، دلیل که در عدل و انصافِ قاضی زیاده و نقصان است.

جابر مغربی می گوید:

یکسو کردن ترازو در خواب، رستن قاضی است از عذاب دوزخ.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن ترازو در خواب، به ایمان، دادپروری، برابری و مساوات تعبیر میشود.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ترازو در خواب های ما قاضی است. ترازو در خواب های ما نشان ترس از بازخواست و اجرای عدالت است و واهمه ای که ما از داوری درباره خویشتن داریم. سنگ های ترازو نقاط ضعف و قوت ما هستند که اگر یک روز پای داوری به میان کشیده شد با ارائه آن دلایل می توانیم از خود دفاع کنیم. ترازو هر قدر بزرگتر باشد گویای ترس بیشتر و خطای بزرگتر و نهانی ما است. اگر در خواب ترازوئی خیلی بزرگ دیدیم حادثه ای بزرگ اتفاق می افتد. اگر ترازو آن قدر کوچک بود که در دست جا می گرفت گویای جسارت و گستاخی ما است. برخی از معبران نوشته اند ترازو سرنوشت و قضا و قدر است و حوادثی را خبر می دهد که وقوع آن ها در اختیارما نیست.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن ترازو ازجانب فاسق و فراغت وسعادت باید

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب ترازو , تعبیر خواب میزان , خواب دیدن ترازو , خواب دیدن میزان , رویای ترازو , رویای میزان , تعبیر ترازو , تعبیر میزان , خواب ترازو , خواب میزان ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 ساعت: 17:00