تعبیر خواب بهشت

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب بهشت امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است اول:... با عنوان : تعبیر خواب بهشت بخوانید :
خواب بهشت

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بهشت در خواب بر نه وجه است

اول: علم،

دوم: زُهد.

سوم: منت،

چهارم: شادی.

پنجم: بشارت.

ششم: ایمنی.

هفتم: خیروبرکت.

هشتم: نعمت.

نهم: سعادت.

اگر به خواب دید که در بهشت است، دلیل بر مراد هر دو جهانی خواهد رسید و به دست او خیرات بسیار رود، چون مصلح است.

اگر نه به بیماری یا به بلائی مبتلا شود، چنانکه ثواب اهل بهشت بیابد و عالم شود ومردمان از علم او منفعت یابند.

اکر شخص صالح و بارسایى ببیند که در بهشت است ، به بیمارى و بلاى سخت دجارمى شود و ثواب اهل بهشت را مى یابد.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بهشت در خواب دیدن، دلیل خرمی و مژده است از خدای تعالی. اگر بیند از میوه های بهشت فرا گرفت یا کسی به وی داد و بخورد، دلیل که آنقدر که میوه بهشت خورده بود، علم و دانش آموزد و سیرت دین بداند؛ لیکن سود ندارد. اگر بیند با حوران بهشت همی بود، دلیل که نزع بر وی اسان شود. اگر بیند در بهشت مقیم شد، لیکن وی نگذاشتند، دلیل که در دنیا میلش به فساد و عصیان است. اگر بیند در بهشت به روی او بسته شد، دلیل که مادر و پدر از وی ناخوشنود باشند. اگر بیند به نزدیک بهشت شده، بازگردید، دلیل که بیمار شودبه حال مرگ، لیکن از آن شفا یابد. اگر بیند فرشتگان دست وی را گرفتند که در بهشت برند و برفت و در زیر درخت طبی بنشست، دلیل که مراد دو جهانی یابد. اگر بیند وی را از خردن شراب و شر منع کردند، دلیل بود بر تباهی دین وی. اگر بیند از میوه های بهشت کسی بدو داد، دلیل که آن کس را از علم وی بهره بود. اگر بیند دربهشت آتش انداخت، دلیل که از باغ کسی چیزی به حرام بخورد. اگر بیند از حوض کوثر آب خورد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر بیند کوشکهای بهشت یکی به وی دادند، دلیل که دلارامی یا کنیزکی به زنی بخواهد.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند رضوان در برابر او خرم و شادمان است، دلیل که از کسی خرم و شادمان شود و نعمت یابد. اگر بیند در جایگاه بلند نیکو بود، که صورت بهشت داشت و او پنداشت که بهشت است، دلیل که با پادشاه عادل پیوند گیرد، یا با توانگری یابا عالمی بزرگوار. اگر بیند سوی بهشت می رفت، دلیل که به راه حق پیوسته است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب، بهشت را دید، اما به آن وارد نشد، این خواب مژدهای است بر او که اعمالش نیک و خیر است و اگر وارد آن شد، در زندگی شادمان گشته و در دنیا و آخرت در امان خواهد بود. اگر کسی ببیند که در بهشت نشسته است، دلسوزی، اخلاص و دین، کاملاً به او بخشیده خواهد شد و اگر ببیند که از میوههای بهشت میخورد، به اندازهای که خورده است علم و فقه شرعی به او عطا میشود. تفرّج در بهشت، بر مقام بالا و فراوانی روزی دلالت دارد. وارد شدن به بهشت برای کسی که ترسی دارد، بر آرامش و برای کسی که غمی دارد، به برطرف شدن آن و برای فرد مجرّداست، بر ازدواج دلالت دارد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بهشت نیز مثل بهار دیدنی نیست و ما مختصات و مشخصاتی از بهشت در دست نداریم که وقتی در خواب خود باغی بزرگ را دیدیم بدانیم آن جا همان بهشت موعود است لیکن آن چنان که به تجربه آموخته ایم این احساس در ما ایجاد می شود و در عالم خواب می فهمیم که آن باغ بیکران و زیبا بهشت است. زیاد اتفاق افتاده که در خواب یکی از بستگان و دوستان متوفای خویش را می بینیم و با او حرف می زنیم، حالش را می پرسیم ولی در باطن می دانیم که او مرده است حتی در همان عالم خواب به خود می گوئیم که او مرده پس چگونه به اینجا امده و با ما حرف میزند. این ذهن مضاعف است که فقط در خواب زنده می شود و جان می گیرد . به کمک همین احساس یعنی ذهن مضاعف است که در خواب می فهمیم این جا بهشت است. پس وقتی در خواب احساس کردیم جائی که هستیم بهشت است بسیار نیکو است و اگر درون بهشت باشیم خیلی بهتر است تا بیرون آن باشیم. اگر خویشتن را در بهشت دیدید اما حیواناتی آن جا مشاهده کردید که بر مبنای گمان و تصور ما نباید آن جا باشند مثل گرگ، روباه، کفتار، کرکس، موش و خفاش، گوینده این است که در آینده نزدیک با مردمی محشور می شوید که از آن ها می ترسید. از کسانی مجبور می شوید خواهش بکنید که به ناحق بر آن مقام و مرتبه رسیده اند یا شما این طور فکر می کنید. اگر هیچ کس جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهائی بکنید خواب شما می گوید انسان خود خواهی هستید و اگر احساس تنهائی کردید خواب شما خبر می دهد که اطرافیانتان را از خود آزرده اید که باید جبران کنید. اگر خود را بیرون بهشت دیدید و با حسرت به آن جا نگاه کردید موردی پیش می آید که می تواند برای شما سود بخش و افتخار آفرین باشد اما در خود شایستگی رسیدن به آن را سراغ ندارید. اگر شما دیدید بیرون بهشت هستید و در به روی شما بسته در راه پیشرفتتان مانعی پیش می آید که برداشتن آن مانع و حل آن مشکل در قدرت شما نیست. اگر کسی شما را به بهشت دعوت کرد مژده ای می شنوید و اگر کسی شما را به بهشت هدایت کرد از یاری و مساعدت یک نفر بهره مند می گردید. به طور کلی دیدن بهشت خوب است و مبارک.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن بهشت مقصود حاصل گردد

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن آن : آرامش و خوشبختی

بودن در بهشت : شخصی مهربان و وفادار در کنار شماست

لیلا برایت می گوید:

دیدن بهشت در خواب، بیانگر داشتن اوقاتى خوش و دلنشین است. اگر در خواب ببینید در بهشت هستید، نشانه‏ى آن است که از تکبر و خودخواهى به دور خواهید بود. خوردن میوه‏ى بهشتى در خواب، نشانه‏ى آن است که روزهاى خوبى پیش رو دارید.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن خواب بهشت ، نشانة یافتن دوستانی وفادار است . دوستانی که خواستار پیشرفت شما در زندگی اند . اگر ملوانان چنین خوابی ببینند ، نشانة دانستن امیدهای درخشان و پیروزی و موفقیت در زندگی است . اگر مادران چنین خوابی ببینند ، نشانة داشتن کودکانی مطیع و زیباست . اگر در هنگام بیماری و بدبختی چنین خوابی ببینید ، علامت آن است که بسرعت بهبود خواهید یافت و بخت و اقبالی مساعد به شما رو خواهد آورد .

2ـ اگر خواب ببینید در باغهای بهشت خود را گم گشته می یابید ، نشانة آن است که کارهایی که به نظر ساده و امکان پذیر اند ، در عمل نومید کننده و آزار دهنده خواهند بود .

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بهشت , تعبیر خواب ارم , تعبیر خواب پردیس , تعبیر خواب جنان , تعبیر خواب جنت , تعبیر خواب خلد , تعبیر خواب دارالسلام , تعبیر خواب رضوان , تعبیر خواب فردوس , تعبیر خواب مینو , تعبیر خواب نعیم , خواب دیدن بهشت , خواب دیدن ارم , خواب دیدن پردیس , خواب دیدن جنان , خواب دیدن جنت , خواب دیدن خلد , خواب دیدن دارالسلام , خواب دیدن رضوان , خواب دیدن فردوس , خواب دیدن مینو , خواب دیدن نعیم , رویای بهشت , رویای ارم , رویای پردیس , رویای جنان , رویای جنت , رویای خلد , رویای دارالسلام , رویای رضوان , رویای فردوس , رویای مینو , رویای نعیم , تعبیر بهشت , تعبیر ارم , تعبیر پردیس , تعبیر جنان , تعبیر جنت , تعبیر خلد , تعبیر دارالسلام , تعبیر رضوان , تعبیر فردوس , تعبیر مینو , تعبیر نعیم , خواب بهشت , خواب ارم , خواب پردیس , خواب جنان , خواب جنت , خواب خلد , خواب دارالسلام , خواب رضوان , خواب فردوس , خواب مینو , خواب نعیم ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 ساعت: 17:00