تعبیر خواب دوزخ

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب دوزخ امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن دوزخ به خواب شش وجه است. اول: خش... با عنوان : تعبیر خواب دوزخ بخوانید :
خواب دوزخ

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن دوزخ به خواب شش وجه است.

اول: خشم گرفتن خدای تعالی بر وی.

دوم: مبتلا شدن به گناه.

سوم: جور سلطان ستمگر( ستم پادشاه ستمگر).

چهارم: رنج و مصیبت.

پنجم: خذلان( خوارى و درماندگى).

ششم: مال یتیمان و ربا خوردن.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند در دوزخ شد و بیرون نیامد، دلیل کند که عاصی و بدکار است و توبه باید کند و به سوی حق تعالی بازگردد، زیرا اجلش نزدیک است. اگر توبه نکند، بیم آن باشد که به کافری بمیرد. اگر بیند دوزخ را و از آن رنجی و گزندی به تن او نرسید، دلیل که در رنج و غم دنیا گرفتار شود وبه آخر سلامتی یابد. اگر بیند در دوزخ رفت و ندانست کِی بدانجا رفت، پیوسته در جهان مدبر و مخذول و تنگ روزی باشد. اگر بیند که طعام و شراب آنجا می خورد و در آتش می سوخت، دلیل که در جهان کردار بد می کند و در آخرت بلای او بود. اگر بیند فرشته موی پیشانی وی بگرفت و به دوزخ رفت، دلیل که به گناه کردن بمیرد. اگر بیند از غذای دورخ چیزی بخورد، مانند زقوم، دلیل است که به علم باطل و مجهول مشغول شود، که آن علم وبال او بود، یا خون ناحق کند. اگر بیند شمشیر کشید و به دوزخ رفت، دلیل که سخن فحش و منکر گوید. اگر بیند آتش دوزخ همی خورد، دلیل است که مال یتیمان خورد. اگر بیند که آتش نزدیک دوزخ می افروخت، دلیل که او را کاری صعب پیش آید، از جهت پادشاهی.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که به دوزخ افتاده است، گناه کبیرهای را انجام می دهد و اگر ببیند که از دوزخ خارج می شود، از گناهانش توبه می کند. اگر کسی ببیند که دوزخ به او نزدیک گشته است، درد، بلا و ناراحتی به او نزدیک می شود.

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند او را کشان کشان به دوزخ بردند، دلیل که عاقبت او به کفر کشد. اگر بیند بانگ آتش دوزخ می شنید دلیل که هیبت و سیاست پادشاه بدو رسد. اگر بیند که در نزدیک دوزخ قرار گرفت دلیل که جهان بر وی دشوار شود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن دوزخ از گناه توبه کند

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب دوزخ , تعبیر خواب آتش , تعبیر خواب جهنم , تعبیر خواب درک , تعبیر خواب سقر , تعبیر خواب نار , تعبیر خواب نیران , تعبیر خواب هاویه , خواب دیدن دوزخ , خواب دیدن آتش , خواب دیدن جهنم , خواب دیدن درک , خواب دیدن سقر , خواب دیدن نار , خواب دیدن نیران , خواب دیدن هاویه , رویای دوزخ , رویای آتش , رویای جهنم , رویای درک , رویای سقر , رویای نار , رویای نیران , رویای هاویه , تعبیر دوزخ , تعبیر آتش , تعبیر جهنم , تعبیر درک , تعبیر سقر , تعبیر نار , تعبیر نیران , تعبیر هاویه , خواب دوزخ , خواب آتش , خواب جهنم , خواب درک , خواب سقر , خواب نار , خواب نیران , خواب هاویه ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 ساعت: 17:00