تعبیر خواب ترب

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب ترب اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: تُرُب به خواب دیدن غم و اندوه ... با عنوان : تعبیر خواب ترب بخوانید :
خواب ترب

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

تُرُب به خواب دیدن غم و اندوه است. خاصه که خورند و اگر بیند میخورد، دلیل که به قدر آن غم و اندوه بدو رسد.

اگر بیند کسی ترب بدو داد، دلیل که آن کس غم و اندوه به دل او رساند.

اگر بیند که او ترب به کسی داد یا از خانه بیرون افکند و هیچ از آن نخورد، دلیل که از غم برهد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ترب در خواب غم و اندوه است. سخنان زشتی است که چون از دهان گوینده خارج شود ندامت و پشیمانی می آورد. اگر در خواب دیدید که ترب به کسی می دهید حرف هایی می زنید و کارهایی می کنید که اگر چه با حسن نیت گفته و انجام می شود اما تلخ است و به دل شنونده اثر بد می گذارد و او را آزرده می کند و چنانچه کسی به شما ترب داد او موجب دلتنگی شما می شود چه بسا نیت بد نداشته باشد.

آنلی بیتون می گوید:

مشاهده‏ى ترب کوهى در خواب، بیانگر همنشینى با افراد مقتدر است. اگر در خواب ببینید که مشغول خوردن ترب کوهى هستید، به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشترى به عمل آورید.

متن بالا توسط نرم افزار لینک ساز وب برچسب گذاری شده است

 

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 3 تاريخ : دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 ساعت: 17:00