تعبیر خواب تاکسی

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب تاکسی آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ببینی... با عنوان : تعبیر خواب تاکسی بخوانید :
خواب تاکسی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید تاکسی سوار شده اید ، نشانة لذت بردن از موفقیتها و سرگرمیهای دوست داشتنی است .

2ـ اگر ببینید هنگام شب با دیگران سوار تاکسی می شوید ، علامت آن است که می خواهید رازی را از دوستان خود پنهان کنید .

3ـ اگر با زنی سوار تاکسی شوید ، حاکی از آن است که رسوایی شما را بدنام خواهد ساخت .

4ـ اگر خواب ببینید مشغول راندن تاکسی هستید ، دلالت بر آن دارد که در کاری که به چنگ می آورید ، پشرفت اندکی خواهید کرد .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

دیدن تانک در خواب، نشان‏دهنده‏ى آن است که باید مراقب توطئه‏ى دشمنان باشید. اگر خواب ببینید که مشغول راندن تانکى هستید، بیانگر موفقیت در امور کارى است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

هانس کورت می گوید:

اگر خواب ببینید به وسیله‏ى تانکى با دشمن مى‏جنگید، به این معنا است که موقعیت‏هاى خوبى براى پیشرفت پیش رو دارید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک تاکسی : خبرهائی را با عجله برای شما میفرستند .

شما یک تاکسی دارید : از دوستان حسود بپرهیزد .

تاکسی سوار می شوید : کارهای شما سریعاً به چرخش در می آیند .

یک تاکسی صدا می کنید : یک تغییر کلی حرفه ای و منفعتهای جدید

شما با شخص دیگری در تاکسی هستید : از قبول خبرهای نادرست بپرهیزید .

از خطرتصادم با یک تاکسی که بطرف شما می آید ، می جهید : مراقب رقیب باشید .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب تاکسی , تعبیر خواب اتومبیل کرایه‌ای , تعبیر خواب نقلیه عمومی , خواب دیدن تاکسی , خواب دیدن اتومبیل کرایه‌ای , خواب دیدن نقلیه عمومی , رویای تاکسی , رویای اتومبیل کرایه‌ای , رویای نقلیه عمومی , تعبیر تاکسی , تعبیر اتومبیل کرایه‌ای , تعبیر نقلیه عمومی , خواب تاکسی , خواب اتومبیل کرایه‌ای , خواب نقلیه عمومی ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : جمعه 1 ارديبهشت 1396 ساعت: 12:56