تعبیر خواب پری دریایی

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب پری دریایی آنلی بیتون می گوید: 1ـ اگر خواب ... با عنوان : تعبیر خواب پری دریایی بخوانید :
خواب پری دریایی

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید در آبهایی روشن چند پری دریایی تن خود را می شویند ، نشانة آن است که غرایز شهوت آلود ، شما را به راهی تاریک خواهد کشاند .

2ـ اگر خواب ببینید پری دریایی از دریا بیرون آمده است ، علامت آن است که به نومیدی شدید دچار خواهید شد .

3ـ اگر دختری خواب ببیند پریان دریایی در آبها تن خود را می شویند ، علامت آن است که دیگران به او محبت و لطف زیادی خواهند کرد .

4ـ اگر دختری خواب ببیند مبدل به پری دریایی شده است ، نشانة آن است که با جذابیت و زیبایی خود به دیگران فخر خواهد فروخت .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لیلا برایت می گوید:

دیدن پرى دریایى زیبا در خواب، بیانگر وقوع پیشامدهاى غیرمترقبه است. اگر در خواب چند پرى زشت را مشاهده کنید، یعنى در انجام کارها دچار مشکل مى‏شوید.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Nly Beeton says:
1 bedroom see if a few Mermaid people wash their clear waters, a sign that the sexual instincts sleepy, you lead the way dark.
2 Check if sleeping Mermaid come out of the sea, a sign that the despair will be severe.
3 If a girl wash their dream of mermaids in the ocean, it is no longer sign he will love and thanks a lot.
4 If a girl disguised Mermaid's dream, it is a sign that your charm and beauty will sell boasted to others.
Text from the site of dream interpretation
Leila tells you about:
View the beautiful mermaid in a dream, is indicative of the occurrence of unexpected events. Perry's some ugly if in a dream, ie you get stuck in doing things.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پری دریایی , خواب دیدن پری دریایی , رویای پری دریایی , تعبیر پری دریایی , خواب پری دریایی ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : يکشنبه 29 اسفند 1395 ساعت: 20:03