تعبیر خواب پستان بند

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب پستان بند محمد ابن سیرین بصری گوید: پستان ب... با عنوان : تعبیر خواب پستان بند بخوانید :
خواب پستان بند

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پستان بند در خواب، زن را عز و مرتبت و کامروائی بود و مردان را زخم تازیانه و غم واندیشه بود. اگر زنی بیند که پستان بند نو و تازه داشت، دلیل بود که عز و مرتبت یابد و به کام رسد. اگر زنی بیند که پستان بند داشت، دلیل بود که مال و نعمت یابد و شادمان گردد. اگر مردی بیند، دلیل بر خذلان و نامردای از همگان است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

داشتن پستان بند برای زنان امری است عادی که بر زیبایی و تناسب آنها می افزاید و برای مردان غیر طبیعی است و زشت. در خواب نیز همین معنی را می رساند چون اگر مردی در خواب ببیند که پستان بند بسته با آشفتگی کارها و نابسامانی امور شغلی رو به رو می شود بی آن که جنبه مالی و مادی داشته باشد ولی اگر زنی ببیند که پستان بند بسته برای او شعفی پیش می آید مخصوصا پستان بند نو و سفید باشد. تعارف پستان بند به دیگری تامین شرف و آبروست برای هدیه گیرنده. اگر زنی به زنی دیگر پستان بند تعارف کند یا برای او از بازار بخرد عملی می کند که در نتیجه به گیرنده پستان بند سودی اخلاقی می رسد نه مالی و چنانچه این پستان بند به مردی تعارف شود کاری انجام می گیرد که به حیثیت و آبروی او خدشه وارد می آید. پستان بند برای دختران جوان نوید عشق است ولی برای پسران جوان نامطلوب است.  کرست نیز از پوشش های مخصوص خانم ها است و دیدن آن در خواب برای مردان خوب نیست. چنانچه مردی در خواب ببیند که کرست بسته یا کرست خریده که نمی داند به چه کارش می آید نشان آن است که نزد مردم شرمنده می شود و عملی خلاف انجام می دهد که شایستگی سرزنش و ملامت پیدا می کند. اگر خانمی در خواب ببیند که کرست نو بسته چنانچه مجرد باشد خواستگار پیدا می کند و اگر شوهر داشته باشد نزد شوهرش محبوبیت می یابد کرست کهنه تعبیر معکوس دارد و چنانچه خانمی ببیند کرست پاره و نامناسبی دارد از چشم شوهرش می افتد. اگر زنی در خواب ببیند از شوهرش کرست هدیه گرفته صاحب فرزند می شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Bras in a dream, the Exalted and the status of women and men wound and prosperity whip and was sad thoughts and ideas. If a woman sees that bras were fresh, because the Exalted and the status will be and the palate. If a woman sees that bras be the reason that property and its blessings and be happy. If a man sees reason to Khzlan and Namrday of everyone.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
arises is especially new, white bras. Bras offered to other suppliers to the gift recipient's honor and Brvst. compromise comes in. Bras for young girls promise of love but is undesirable for young boys. Corsets for women is also covered by and see it in sleep is not good for men. If the man in his dream Corsets or corset bought the package does not know what his happening is that people are ashamed to be doing is against the merit blamed on. If a woman in his dream of her husband's crest gift a child.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پستان بند , تعبیر خواب سوتین , تعبیر خواب سینه بند , تعبیر خواب زیر پوش , تعبیر خواب کرست , خواب دیدن پستان بند , خواب دیدن سوتین , خواب دیدن سینه بند , خواب دیدن زیر پوش , خواب دیدن کرست , رویای پستان بند , رویای سوتین , رویای سینه بند , رویای زیر پوش , رویای کرست , تعبیر پستان بند , تعبیر سوتین , تعبیر سینه بند , تعبیر زیر پوش , تعبیر کرست , خواب پستان بند , خواب سوتین , خواب سینه بند , خواب زیر پوش , خواب کرست ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : يکشنبه 29 اسفند 1395 ساعت: 20:03