تعبیر خواب پالتو

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب پالتو منوچهر مطیعی تهرانی گوید: پالتو برای ... با عنوان : تعبیر خواب پالتو بخوانید :
خواب پالتو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

پالتو برای مردان متاهل همسر است و برای جوانان خانواده و برای دختران جوان نوید شوهر و تشکیل کانون گرم خانوادگی. اگر دیدید پالتوی نو و خوبی پوشیده اید از جانب خانواده آسودگی و فراغت خاطر تحصیل می کنید و اگر دختر جوانی در خواب خود ببینید که پالتوی شیکی پوشیده نوید اینست که در آینده نزدیک شوهر می کند. اگر در خواب دیدید که در تابستان و گرما پالتو پوشیده اید نشان آنست که در روزهای آینده زیان می بینید. اگر زنی ببیند که پالتوی شیکی پوشیده نزد شوهرش معزز و محترم خواهد شد. اگر پالتویی به کسی دادید او را حمایت می کنید و چنانچه او به شما پالتو داد مورد حمایت قرار می گیرید و خوب است. پالتوی پاره غم و غصه و ناراحتی خیال از جانب خانواده است و شغل. اگر دیدید پالتوی شما چرک و کثیف و آلوده است احتمالا همسرتان بیمار می شود یا از شما آزردگی دارد که در دل نگه داشته و افشا نمی کند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ دیدن پالتو در خواب علامت آن است که از مخالفت دیگران با آرای شما رنج خواهید کشید .

2ـ قرض دادن پالتو خود به دیگران در خواب ، نشانة آن است که اشتباهات افراد ناشناس به زندگی شما زیان خواهد زد .

3ـ دیدن یا پوشیدن پالتوی زیبا در خواب ، نشانة رسیدن به آرزوهاست .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

در سر زمین رویاها آمده:

پوست مینک : اطرافیان به شما دروغ می گویند .

شما با پالتو پوست خود را پوشانده اید : سلامتی و عمر طولانی

شما پالتو پوست سمور دارید : یار شما در عشق وفادار است .

پالتو پوست روباه : دوستانتان به شما خیانت میکنند

پالتوهایی از پوستهای دیگر : امنیت و آرامش در کار .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Motiee Manouchehr Tehrani says:
Coats for men married wife and family for young people and for young girls formed the focus of heated promising her husband and family. If you saw in a dream that you are wearing coats in the summer and heat loss in the coming days will see is shown. If a woman sees that her husband wearing a stylish coat will be honored and respected. If someone Amenities did you support him, and if he will support his coat and then you are good. Coat with some sadness and discomfort of imagination on the part of families and jobs.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 View coats in a dream sign that you suffer from disagreeing with the views you want to take.
2 Bedroom lend his overcoat to others, a sign that mistakes unidentified persons living will hurt you.
3 View or wear beautiful clothes in the bedroom, a sign of reaching desires.
Text from the site of dream interpretation
In the land of dreams come:
Mink skin: people around you are lying.
You have covered with their fur coats: health and long life
You sable fur coats like: your companion is faithful in love.
Fox fur coat: You betray your friends
Paltvhayy of other skins: peace and security on the job.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پالتو , خواب دیدن پالتو , رویای پالتو , تعبیر پالتو , خواب پالتو ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : شنبه 21 اسفند 1395 ساعت: 23:53