تعبیر خواب پانسمان

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب پانسمان لیلا برایت می گوید: دیدن پانسمان د... با عنوان : تعبیر خواب پانسمان بخوانید :
خواب پانسمان

لیلا برایت می گوید:

دیدن پانسمان در خواب، نشانه‏ى رسیدن به ثروت است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید پانسمان می شوید ، علامت آن است که ثروتی به دست می آورید که پایدار نیست .

2ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش لباسی از جنس باندِ پانسمان بر تن کرده است ، نشانة آن است که روی همسر خود تأثیری قدرتمند خواهد داشت .

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Leila tells you about:
View the dressing in a dream, a sign of achieving wealth.
Text from the site of dream interpretation
Nly Beeton says:
1 bedroom See if dressing, you will get to sign that wealth is not stable.
2 If a man sees his wife's sleep is wearing a dress made of gauze, a sign that will have a powerful effect on his wife.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پانسمان , تعبیر خواب زخمبندی , تعبیر خواب زخم بند , تعبیر خواب مرهم گذاری , خواب دیدن پانسمان , خواب دیدن زخمبندی , خواب دیدن زخم بند , خواب دیدن مرهم گذاری , رویای پانسمان , رویای زخمبندی , رویای زخم بند , رویای مرهم گذاری , تعبیر پانسمان , تعبیر زخمبندی , تعبیر زخم بند , تعبیر مرهم گذاری , خواب پانسمان , خواب زخمبندی , خواب زخم بند , خواب مرهم گذاری ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : شنبه 21 اسفند 1395 ساعت: 23:53