تعبیر خواب پای اورنجن

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب پای اورنجن محمد ابن سیرین بصری گوید: اگر مر... با عنوان : تعبیر خواب پای اورنجن بخوانید :
خواب پای اورنجن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر مردی بیند که پای اورنجن در پای داشت، دلیل است که او را رنج بود. اگر بیند سیمین است، رنج و سختی او کمتر است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

پای اورنجن، زنان را شوی است و زنان نیک است و پیرایه های زرین زنان را ملک است و مردان را حرام. اورنجن از پای بیرون کرد یا از وی ضایع شد، دلیل که کسی از وی رنجور دل گردد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

معبران بر مبنای این قیاس که قوام انسان بر مال و دارائی ثروت و مکنتی است که اندوخته، پا را به مال و دارائی تعبیر کرده اند و به تجربه نیز ثابت شده که ثروت و دارائی شخص بیننده خواب در رویاهایش به شکل پای خودش شکل می گیرد و مجسم می شود. از ابن سیرین نقل است که اگر کسی ببیند یک پای خود را از دست داده نشان آن است که نیمی از دارائیش از بین می رود و چنانچه در خواب ببیند هر دو پایش را بریده اند یا شکسته که نمی تواند بایستد همه ثروت خود را تباه می کند. اگر کسی درخواب ببیند که پاهای ورزیده و قدرتمندی دارد چنانچه ثروت مند است به مال بیشتری دسترسی می یابد و اگر تهی دست است پولدار می شود و اگر ببیند پاهای فلزی دارد یا چکمه و کفشی از فلز به پا کرده نشان امنیت مالی است و می گوید بیننده خواب از نظر مالی تامین خواهد یافت و خیالش راحت خواهد شد همین تعبیر هست اگر کسی در خواب ببیند که هر دو پایش را با طناب بسته اند. اگر بیننده خواب ببیند که پایش هنگام راه رفتن می لرزد یا پای او در چاله ای فرو رفته کسی به او خیانت می کند و در معامله و معاشرت با او حیله و نیرنگ به کار می برد و مختصر گرفتاری به وجود می آورد. اگر کسی ببیند که به جای دو پا چندین پا دارد به سفر می رود. چنانچه در خواب ببینید که به زمین لگد می زنید و پا می کوبید خوب نیست زیرا برای بیننده خواب غم و اندوه پیش می آید. درد پا در خواب در صورتی که بیننده خواب پا درد نداشته باشد ترس از آینده است.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Visual Muhammad Ibn Sirin says:
If a man sees that Avrnjn foot in the foot, because he was suffering. If you see Simin is, suffering is less.
Text from the site of dream interpretation
Ibrahim bin Abdullah al-Kirmani says:
Avrnjn foot, washer women and women good and golden ornaments women and men of property is forbidden. Avrnjn outside of the foot, or he was lost, because it is one of his weak heart.
Text from the site of dream interpretation
Motiee Manouchehr Tehrani says:
and are real. a. Visitors to finance will sleep and will be relieved of this interpretation is that if someone in his dream that's both legs were tied with ropes. If you see someone who has to travel is to place both feet several feet. If you feel that sleep is nowhere to land kicks and leg stub is not good because the dreamer of dreams arises grief. Leg pain, leg pain at night when no dreamer of dreams is fear of the future.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پای اورنجن , تعبیر خواب برنجن , تعبیر خواب ابرنجن , خواب دیدن پای اورنجن , خواب دیدن برنجن , خواب دیدن ابرنجن , رویای پای اورنجن , رویای برنجن , رویای ابرنجن , تعبیر پای اورنجن , تعبیر برنجن , تعبیر ابرنجن , خواب پای اورنجن , خواب برنجن , خواب ابرنجن ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : شنبه 21 اسفند 1395 ساعت: 23:53