تعبیر خواب پای تابه

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب پای تابه امام صادق علیه السلام می فرمایند: ... با عنوان : تعبیر خواب پای تابه بخوانید :
خواب پای تابه

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

پای تابه درخواب بر سه وجه است.

اول: مال و نعمت و کالا است.

دوم: سفر.

سوم: مرگ است. کسی را که بر پای پیچیده و تنها عزم بیابان کرده.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

پای تابه در خواب، چون نهاده بود، مال است و چون بر پای پیچیده بیند، سفر است. اگر بیند پای تابه در پای پیچیده است، چنانکه مسافران آهنگ بیابان کرده اند و با وی هیچ رفیق و توشه نبود، دلیل که زود از دنیا رحلت کند. اگر بیند که پای تابه خویش بفروخت یا به کسی بخشید، دلیل که مال او ضایع شود.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

Imam Sadiq says:
Foot dream house is on three aspects.
The first product is the property and blessings.
The second trip.
Third death. One that is based on the complex and only the determination of the wilderness.
Text from the site of dream interpretation
Visual Muhammad Ibn Sirin says:
Foot pan in a dream, because it was built, property, and because the complex leg sees the trip. If he sees foot complex at the foot pans, as passengers and luggage Rafiq songs wilderness. And he did not, because of the early death of the world. If he sees that his foot pan Bfrvkht or to forgive someone, because he wasted his property.
Text from the site of dream interpretation

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پای تابه , تعبیر خواب لفاف , تعبیر خواب لفافه , تعبیر خواب پای پیچ , تعبیر خواب پایتابه , تعبیر خواب پاتابه , خواب دیدن پای تابه , خواب دیدن لفاف , خواب دیدن لفافه , خواب دیدن پای پیچ , خواب دیدن پایتابه , خواب دیدن پاتابه , رویای پای تابه , رویای لفاف , رویای لفافه , رویای پای پیچ , رویای پایتابه , رویای پاتابه , تعبیر پای تابه , تعبیر لفاف , تعبیر لفافه , تعبیر پای پیچ , تعبیر پایتابه , تعبیر پاتابه , خواب پای تابه , خواب لفاف , خواب لفافه , خواب پای پیچ , خواب پایتابه , خواب پاتابه ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 7 تاريخ : شنبه 21 اسفند 1395 ساعت: 23:53