تعبیر خواب پتک

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب پتک اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: ... با عنوان : تعبیر خواب پتک بخوانید :
خواب پتک

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر کسی آهنگری نداند و بیند که پتک را بر سندان همی زد، دلیل که در میان مهتری بزرگ، سخن چینی کند و دشمنی افکند.


به فارس پتک را مطرقه خوانند و دیدن پتک، دلیل کند بر مهتری. اگر بیند که پتکی داشت و یا کسی به وی داد، دلیل که او را با مهتری بزرگ صحبت افتد و از وی منفعت یابد. اگر بیند که پتک او ضایع شد، دلیل که از صحبت مهتری جدا گردد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب پتک , تعبیر خواب پک , تعبیر خواب چکش , تعبیر خواب مطرقه , تعبیر خواب امیمه , تعبیر خواب مرزبه , تعبیر خواب آهن کوب , تعبیر خواب بنچ , تعبیر خواب پلوک , تعبیر خواب پک , تعبیر خواب کوبن , تعبیر خواب کوبیازه , تعبیر خواب مهره , تعبیر خواب گزینه , تعبیر خواب پکوک , خواب دیدن پتک , خواب دیدن پک , خواب دیدن چکش , خواب دیدن مطرقه , خواب دیدن امیمه , خواب دیدن مرزبه , خواب دیدن آهن کوب , خواب دیدن بنچ , خواب دیدن پلوک , خواب دیدن پک , خواب دیدن کوبن , خواب دیدن کوبیازه , خواب دیدن مهره , خواب دیدن گزینه , خواب دیدن پکوک , رویای پتک , رویای پک , رویای چکش , رویای مطرقه , رویای امیمه , رویای مرزبه , رویای آهن کوب , رویای بنچ , رویای پلوک , رویای پک , رویای کوبن , رویای کوبیازه , رویای مهره , رویای گزینه , رویای پکوک , تعبیر پتک , تعبیر پک , تعبیر چکش , تعبیر مطرقه , تعبیر امیمه , تعبیر مرزبه , تعبیر آهن کوب , تعبیر بنچ , تعبیر پلوک , تعبیر پک , تعبیر کوبن , تعبیر کوبیازه , تعبیر مهره , تعبیر گزینه , تعبیر پکوک , خواب پتک , خواب پک , خواب چکش , خواب مطرقه , خواب امیمه , خواب مرزبه , خواب آهن کوب , خواب بنچ , خواب پلوک , خواب پک , خواب کوبن , خواب کوبیازه , خواب مهره , خواب گزینه , خواب پکوک ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : شنبه 21 اسفند 1395 ساعت: 23:53