تعبیر خواب سبیل

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب سبیل اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید: ... با عنوان : تعبیر خواب سبیل بخوانید :
خواب سبیل

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند بروت او دراز شده، دلیل که او قوتی بود. اگر بیند کسی بروت او را بر کند، دلیل که با کسی خصومت کند. اگر بیند بروتش سفید شده بود، دلیل که از کار ناکردنی بازایستد. اگر بیند او را بروت بود، اگر دراز بود، دلیل بر غم و اندوه است و اگر اندک بود، دلیل بر عز و جاه و مراد کند.


در خواب، دلیل بر هیبت مرد کند. اگر بیند کسی بروت او را به مقراض بیاراست، به تاویل نیکو بود واو را مضرت نرسد. اگر بیند بروت او را وقت پیراستن از تن بپرید، دلیل نقصان هیبت مرد است.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب سبیل , تعبیر خواب بروت , تعبیر خواب سبلت , تعبیر خواب شارب , تعبیر خواب ذرز , تعبیر خواب سبا , تعبیر خواب سباله , تعبیر خواب سبلتان , تعبیر خواب سبله , تعبیر خواب سودل , خواب دیدن سبیل , خواب دیدن بروت , خواب دیدن سبلت , خواب دیدن شارب , خواب دیدن ذرز , خواب دیدن سبا , خواب دیدن سباله , خواب دیدن سبلتان , خواب دیدن سبله , خواب دیدن سودل , رویای سبیل , رویای بروت , رویای سبلت , رویای شارب , رویای ذرز , رویای سبا , رویای سباله , رویای سبلتان , رویای سبله , رویای سودل , تعبیر سبیل , تعبیر بروت , تعبیر سبلت , تعبیر شارب , تعبیر ذرز , تعبیر سبا , تعبیر سباله , تعبیر سبلتان , تعبیر سبله , تعبیر سودل , خواب سبیل , خواب بروت , خواب سبلت , خواب شارب , خواب ذرز , خواب سبا , خواب سباله , خواب سبلتان , خواب سبله , خواب سودل ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 8:33