تعبیر خواب بنا کردن

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب بنا کردن امام صادق علیه السلام می فرمایند: ... با عنوان : تعبیر خواب بنا کردن بخوانید :
خواب بنا کردن

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کسی بیند که شهری بنا کرد، دلیل که جماعتی از مردمان را در پناه خود گیرد.

اگر بیند قلعه بنا کرد، دلیل که از شر دشمنان ایمن شود.

اگر بیند کوشکی(قصر کوچکی) بنا کرد، دلیل که به کار دنیا مشغول شود.

اگر بیند سرائی (خانه ای) بنا کرد و در وی بنشست. دلیل که نفقه هاو خیرهاونعمتهای زیادی بیند

اگر بیند مسجدی را بنا کرد، دلیل که جمعی را به کار صالح جمع آورد

اگر بیند بنای مناره نهاد، دلیل که نام او به خیرات منتشر شود.

اگر بیند طرازی (زینتی وتزئینی)بناکرد، دلیل که زنی خواهد.

اگر ماده ای بناکرد، دلیل که در غم و رنج افتد.

اگر بیند باغی بناکرد، دلیل که زنی پارسا و توانگر بخواهد.

اگر بیند گورستانی بنا کرد، دلیل که به کار آخرت مشغول شود.

اگر بیند قبه ای (قنبد)بنا کرد، دلیل که قدر و منزلت جوید.

بدان که هر بنائی که بنهد و تمام نماید، دلیل که کار دنیا و دین او تمام شود. اگر بیند این بنا تمام نکرد، کارش ناتمام بماند.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیندبنیاد نو نهاد، فایده بیند از خاص و عام به قدر آن که دیده بود. اگر بیند بنیادی درجای مجهول و نداند که از آن کیست، دلیل که ضایع بود در کار دین و دنیا. اگر بیند بنیاد را به زمین و ملک خود نهاد، دلیل که فایده و روزی حلال یابد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر بیند بنیاد از خشت پخته و گچ نهاد، دلیل که مال او از حرام حاصل شود. اگر بیند بنائی از خشت خام برهوا نهاد، دلیل که همت او بلند شود درکار دین. اگر بیند بنای دیوار از خشت پخته نهاد و برآورد، دلیل که در امل و کارهای دنیا مغرور است. اگر بیننده خواب بنا کرده بود و مزد ستاند، دلیل که منفعت یابد. اگر بیند بنا را از خشت پخته برآورد، دلیل که منفعت یابد از پادشاه. اگر بیند بنا از خشت خام و گل برآورد، دلیل که منفعت از مردم عامه یابد.

متن از سایت تعبیر خواب جامع

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بنا کردن , تعبیر خواب بنیاد نهادن , تعبیر خواب ساختمان کردن , تعبیر خواب برآوردن , تعبیر خواب ساختن , تعبیر خواب پی افکندن , تعبیر خواب بن افکندن , تعبیر خواب عمارت کردن , خواب دیدن بنا کردن , خواب دیدن بنیاد نهادن , خواب دیدن ساختمان کردن , خواب دیدن برآوردن , خواب دیدن ساختن , خواب دیدن پی افکندن , خواب دیدن بن افکندن , خواب دیدن عمارت کردن , رویای بنا کردن , رویای بنیاد نهادن , رویای ساختمان کردن , رویای برآوردن , رویای ساختن , رویای پی افکندن , رویای بن افکندن , رویای عمارت کردن , تعبیر بنا کردن , تعبیر بنیاد نهادن , تعبیر ساختمان کردن , تعبیر برآوردن , تعبیر ساختن , تعبیر پی افکندن , تعبیر بن افکندن , تعبیر عمارت کردن , خواب بنا کردن , خواب بنیاد نهادن , خواب ساختمان کردن , خواب برآوردن , خواب ساختن , خواب پی افکندن , خواب بن افکندن , خواب عمارت کردن ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : پنجشنبه 12 اسفند 1395 ساعت: 16:32