تعبیر خواب بوتیمار

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب بوتیمار محمد ابن سیرین بصری گوید: بوتیمار ب... با عنوان : تعبیر خواب بوتیمار بخوانید :
خواب بوتیمار

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بوتیمار به خواب، روزی است. اگر بیند بوتیمار رابگرفت، دلیل که به قدر آن از زن مال و روزی یابد. اگر دید بوتیمار را بکشت و از گوشت وی بخورد، دلیل که به قدر آن از مال زن بخورد.

متن ازسایت تعبیر خواب جامه

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

بوتیمار درخواب بزرگی است. اگر بیند بوتیمار را بگرفت و به خانه آورد، دلیل که از خویشان خود زنی خواهد و از او منفعت یابد.

متن ازسایت تعبیر خواب جامه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بوتیمار مرغی است دریائی که در یک جا مقیم نمی ماند و کوچ می کند و از دیاری به دیار دیگر می رود. دیدن بوتیمار در خواب ما خبری است که از دور دست ها به ما می رسد. چنان چه مسافر یا گمشده ای داشته باشیم و در خواب بوتیمار ببینیم از مسافر یا گمشده، خبر می رسد ضمنا بوتیمار در خواب امید و دل خوشی است و چنان چه ندانید مرغی که در خواب دیده اید بوتیمار است حکم مرغان دریائی دیگر را دارد و تعبیرش تعبیر همان ماهی خواران است. نزدیک شدن به بوتیمار که یک مرغ وحشی است در بیداری میسر نیست لذا در خواب بر آورده شدن آرزوهای دشوار به صورت نزدیک شده و گرفتن بوتیمار شکل می گیرد و چنان چه در خواب دیدید بوتیماری را گرفتید یا نوازش کردید به یکی از آرزوهای خود می رسید. آرزوئی که فکر می کنید هرگز بر آورده نمی شود. شکار و کشتن بوتیمار غصه و اندوه است. کشتن بوتیمار از بین بردن شانسی است که داریم و چنان چه مشاهده کنیم که با تفنگ یا وسیله دیگری بوتیمار را زدیم و کشتیم به دست خویش موقعیت مناسبی را از بین می بریم و بعد در اندیشه از دست دادن آن غصه می خوریم.

متن ازسایت تعبیر خواب جامه

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بوتیمار , تعبیر خواب پرنده‌ , تعبیر خواب ماهی‌خوار , تعبیر خواب غم خورک , تعبیر خواب یمام , تعبیر خواب شفنین , تعبیر خواب بکلا , تعبیر خواب ماهیخوار , تعبیر خواب هوقار , خواب دیدن بوتیمار , خواب دیدن پرنده‌ , خواب دیدن ماهی‌خوار , خواب دیدن غم خورک , خواب دیدن یمام , خواب دیدن شفنین , خواب دیدن بکلا , خواب دیدن ماهیخوار , خواب دیدن هوقار , رویای بوتیمار , رویای پرنده‌ , رویای ماهی‌خوار , رویای غم خورک , رویای یمام , رویای شفنین , رویای بکلا , رویای ماهیخوار , رویای هوقار , تعبیر بوتیمار , تعبیر پرنده‌ , تعبیر ماهی‌خوار , تعبیر غم خورک , تعبیر یمام , تعبیر شفنین , تعبیر بکلا , تعبیر ماهیخوار , تعبیر هوقار , خواب بوتیمار , خواب پرنده‌ , خواب ماهی‌خوار , خواب غم خورک , خواب یمام , خواب شفنین , خواب بکلا , خواب ماهیخوار , خواب هوقار ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : پنجشنبه 12 اسفند 1395 ساعت: 16:32