تعبیر خواب بره

ساخت وبلاگ
چکیده : خواب بره امام صادق علیه السلام می فرمایند: دیدن ... با عنوان : تعبیر خواب بره بخوانید :
خواب بره

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن بره به خواب برچهار وجه است.

 اول: فرزند،

دوم: مال حلال،

سوم: معیشت،

چهارم: غم و اندوه.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بره درخواب، اگر نر یا ماده باشد، فرزند است. اگر بیند بره را فرا گرفت و یا کسی بدو داد، دلیل که او را فرزندی آید. اگربیند بره را بکشت، دلیل که فرزند او بمیرد. اگر بیند گوشت بره بخورد او را به سبب فرزند غم و اندوه رسد.

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

دیدن بره در خواب خیر و منفعت است و نیکی و مال حلال به قدر بزرگی و کوچکی آن. اگربیند بره داشت او مال و غنیمت رسد به قدر آن. اگر بیند بره یا بزغاله را بکشت و آن را بخورد و نه از هر گوشت کشت، دلیل که او را مصیبتی رسد به سبب فرزند.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن برّه در خواب، بر پسری که مطیع پدر و مادرش باشد، دلالت دارد. اگر کسی در خواب ببیند که گوشت برّه میخورد، دارایی کمی به دست میآورد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 دیدن بره در خواب خوب و بل که بسیار خوب است. معبران بره را در خواب خیر و برکت تعبیر کرده اند. آنچنان که برای دامپروران فصل زائیدن گوسفندان زمانی است که نتیجه زحمات خود را دریافت می دارند و سود می برند. برخی از معبران بره را در خواب فرزند تعبیر کرده اند. اگر کسی در خواب ببیند که صاحب بره ای شده برخوردی جالب و سودبخش در پیش خواهد داشت. اگر بیننده خواب ببیند که بره ای در آغوش دارد و آن بره متعلق به خودش می باشد به زودی صاحب فرزند می شود. اگر ازدواج نکرده باشد امتیاز خوبی پیش رو خواهد داشت. اگر بیننده خواب ببیند که بره ای را سر بریده و ذبح کرده زیانی به او می رسد یا یکی از نزدیکانش فوت می شود. خوردن گوشت بره غم خوردن است. داشتن بره های بسیار فراوانی نعمت است. به هر حال دیدن بره در خواب خوب است حتی تماشای گله ای که بره هایی در میان آنست.

لوک اویتنهاو می گوید :

داشتن یک بره : دلداری، تسلی

بره ای در حالت خواب و یا علف خوردن : افکارشعف آور

بره را روی دوش بردن : خوشبختی

بدنبال آن جستجو کردن : رضایت

بره ای در حال جست و خیز : از بچه های خود راضی بودن

کشتن بره : رحمت خدا

بره گمشده : همسر عابد

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن بره مراد حاصل شود

دیدن بره مال وهدیه بود

آنلی بیتون می گوید:

1ـ اگر خواب ببینید بره ها در چمنزاری سرسبز بازی می کنند ، علامت آن است که دوستانی صمیمی خواهید یافت و در کسب ثروت موفق خواهید شد . اگر کشاورزی چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که از طریق فروش محصولات زراعی خود سودی کلان خواهد برد .

2ـ دیدن برة مرده در خواب ، نشانة اندوه و پریشانی است .

3ـ اگر خواب ببینید روی پشم سفید بره خونین است ، نشانة آن است که افرادی بیگناه از اعمال خلافکاران رنج خواهند برد .

4ـ اگر در خواب بره ای گم کنید ، علامت آن است که افرادی خودرأی به فرمان شما گردن می نهند ، شما باید بیشتر مراقب رفتار خود باشید .

5ـ دیدن پوست بره در خواب ، علامت آن است که لذت و آسایش به زور از دیگران سلب خواهد شد .

6ـ اگر خواب ببینید بره ای را ذبح می کنند ، علامت آن است که با فدا کردن فراغت و آسایش خود عاقبت به سعادت دست می یابید .

7ـ خوردن گوشت با استخوان بره در خواب ، نشانة آن است که برای تأمین فرزندان دچار دردسر خواهید شد .

8ـ اگر خواب ببینید بره ها از پستان مادر خود شیر می مکند ، علامت آن است که صاحب فرزندی زیبا و دوست داشتنی خواهید شد و دوستانی با استعداد خواهید یافت .

9ـ اگر خواب ببینید گرگ بره ای را می درد ، علامت آن است که مردم بیگناه از دست افراد شرور و ظالم رنج خواهند کشید .

10ـ شنیدن صدای بع بع بره ها در خواب ، علامت آن است که از شما درخواست بخشش و چشم پوشی خواهد شد .

11ـ دیدن بره ها هنگام طوفان زمستانی و بارندگی در خواب ، علامت آن است که امید شما به بهبودی اوضاع و روزگاری بهتر به یأس مبدل خواهد شد .

12ـ اگر خواب ببینید صاحب بره ای سفید هستید ، نشانة آن است که در محیطی سودبخش و لذتبخش زندگی خواهید کرد .

13ـ اگر خواب ببینید بره ای را میان بازوان خود گرفته اید ، علامت آن است که برای رسیدن به شادمانی از خسارست رو برمی گردانید و خرجهایی فراوان می کنید بی آنکه از هدر رفتن پول خود کوچکترین تأسفی بخورید .

14ـ اگر خواب ببینید پشم بره ای را می چینید ، علامت آن است که شخصیتی سرد و پولدوست به دست خواهید آورد . با همة صداقت بی رحم خواهید بود .

15ـ اگر زنی خواب ببیند پوست بره ای را می کند و ناگهان در حین انجام این کار در می یابید که پوست فرزند خود را از گوشت جدا می کند ، نشانة آن است که در آینده با رفتار خود موجب پریشانی و اندوهگین شدن نزدیکان خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

بره در چمنزار : آسایش و راحتی خیال

بره میخرید : غافلگیر خواهید شد .

گوشت بره می خورید : اشک

بره می فروشید : خوشبختی

مالک تعدادی بره هستید : پول وتسلی خاطر

یک بره گمشده را پیدا می کنید : در یک محکمه یا معامله برد با شما خواهد بود.

بره ها را می کشید : به موانع دشوار خواهید رسید .

یک بره به کسی هدیه می کنید : عمرشما طولانی خواهد بود.

یک بره حمل می کنید : سرنوشت شما به خوشبختی می انجامد و از فداکاری دیگران برای راحتی شما لذت خواهید برد.

روز عید گوشت بره می خورید : یک رفاقت طولانی

یک گله بره در چراگاه : ترس بزرگی بر شما غلبه خواهد کرد.

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب بره , تعبیر خواب گوسفند , تعبیر خواب گوسپند , تعبیر خواب میش , تعبیر خواب بزغاله , تعبیر خواب بذخ , تعبیر خواب برق , تعبیر خواب بهمه , تعبیر خواب جعده , تعبیر خواب حلام , تعبیر خواب حمل , تعبیر خواب خروف , تعبیر خواب رخل , تعبیر خواب زفر , تعبیر خواب شیشک , تعبیر خواب طمروس , تعبیر خواب عمروس , تعبیر خواب نعمور , تعبیر خواب هلع , تعبیر خواب عبور , خواب دیدن بره , خواب دیدن گوسفند , خواب دیدن گوسپند , خواب دیدن میش , خواب دیدن بزغاله , خواب دیدن بذخ , خواب دیدن برق , خواب دیدن بهمه , خواب دیدن جعده , خواب دیدن حلام , خواب دیدن حمل , خواب دیدن خروف , خواب دیدن رخل , خواب دیدن زفر , خواب دیدن شیشک , خواب دیدن طمروس , خواب دیدن عمروس , خواب دیدن نعمور , خواب دیدن هلع , خواب دیدن عبور , رویای بره , رویای گوسفند , رویای گوسپند , رویای میش , رویای بزغاله , رویای بذخ , رویای برق , رویای بهمه , رویای جعده , رویای حلام , رویای حمل , رویای خروف , رویای رخل , رویای زفر , رویای شیشک , رویای طمروس , رویای عمروس , رویای نعمور , رویای هلع , رویای عبور , تعبیر بره , تعبیر گوسفند , تعبیر گوسپند , تعبیر میش , تعبیر بزغاله , تعبیر بذخ , تعبیر برق , تعبیر بهمه , تعبیر جعده , تعبیر حلام , تعبیر حمل , تعبیر خروف , تعبیر رخل , تعبیر زفر , تعبیر شیشک , تعبیر طمروس , تعبیر عمروس , تعبیر نعمور , تعبیر هلع , تعبیر عبور , خواب بره , خواب گوسفند , خواب گوسپند , خواب میش , خواب بزغاله , خواب بذخ , خواب برق , خواب بهمه , خواب جعده , خواب حلام , خواب حمل , خواب خروف , خواب رخل , خواب زفر , خواب شیشک , خواب طمروس , خواب عمروس , خواب نعمور , خواب هلع , خواب عبور ,
تعبیر خواب سبیل...
ما را در سایت تعبیر خواب سبیل دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : يکشنبه 8 اسفند 1395 ساعت: 8:33